/ GM-A4704 /

Price :   9600

GM-A4704 : แอมปริไฟล์เออร์ Bridgeable 4 Ch. 
สเปค :

- รองรับกำลังขับสูงสุด 520 วัตต์
- ปรับความถี่ของตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำ (Low-Pass Filter) เพื่อความยืดหยุ่นของระบบเสียงที่ดีขึ้น
- ตอบสนองย่านความถี่

GALLERY /
/ รายชื่อติดตั้งเครื่องรถยนต์มาตราฐานไพโอเนียร์ /